Contact

Get In Touch!
You are here:

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ် ၁၊ နေပြည်တော်

စဉ်  ဌာနခွဲ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း

ဆက်သွယ်ရမည့် ဖက်စ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း

၀၆၇၄၀၇၁၄၇ ၀၆၇ ၄၀၇၀၂၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း ၀၆၇၄၀၇၄၃၂ ၀၆၇ ၄၀၇၄၃၄
အာရှနှင့် အမေရိကဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၆၃၄ ၀၆၇ ၄၀၇၆၃၄
ဥရောပနှင့် သြစတြေးလျဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၆၃၆ ၀၆၇ ၄၀၇၆၃၆
ကုလသမဂ္ဂနှင့်  နိင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၃၄၆ ၀၆၇၄၀၇၃၄၅

၀၆၇ ၄၀၇၃၄၄ ၊၀၆၇ ၄၀၇၅၆၃

အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ ၄၀၇၃၄၃ ၀၆၇ ၄၀၇၃၄၃
အာဆီယံဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၁၄၉ ၀၆၇၄၀၇၁၅၀ ၀၆၇ ၄၀၇၂၅၉
ဥပဒေရေးရာနှင့် နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၄၃၁၊ ၀၆၇၄၀၇၁၅၅ ၀၆၇ ၄၀၇၀၂၈/၀၆၇ ၄၀၇၅၆၄
ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေး ဌာနခွဲ ၀၆၇၄၀၇၆၃၅ ၀၆၇ ၄၀၇၄၂၉
၁၀ စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ ၄၀၇၁၅၂ ၀၆၇၄၀၇၁၅၃ ၀၆၇ ၄၀၇၅၄၈

Directions

Get In Touch!

Send message